Политика на поверителност

БулЕлектрик Груп ООД уважава правото Ви на поверителност. Независимо дали встъпвате в отношения с БулЕлектрик Груп ООД като служител, клиент, потребител, гражданин и др., Вие имате право Вашите лични данни да бъдат защитени. Такива данни може да са Вашето име, телефонен номер, електронен адрес (email) и др.

Събиране на лични данни

Ние събираме информация от Вас когато използвате формата за контакт в нашия сайт. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес и всяка друга лична информация, която доброволно сте описали в съобщението до нас.

Бихме използвали личните Ви данни, за да отговорим на запитването Ви или за да Ви осигурим достъп до специална информация и/или оферти. Предоставената от Вас лична информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от специално оределени в Регламента за защита на личните данни държавни или упълномощени органи/лица.

Автоматично събрана информация, която не представлява лични данни

При посещението на интернет страницата на БулЕлектрик Груп ООД автоматично се събира обща информация на случаен принцип, която не е лична (вид на използвания браузър, брой посещения, средно прекарано време, разгледани страници). БулЕлектрик Груп ООД използва тази информация за статистически цели, обобщено с цел определяне атрактивността на уеб страницата си.

Защита на данните

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии и свързаните с тях разходи, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашата индустрия.

Разкриване на лични данни

В зависимост от целите, за които събираме Вашите Лични данни, ние може да ги разкриваме на следните категории получатели:
a) В рамките на нашата организация:
• На наши оправомощени служители;
• На наши свързани лица и дъщерни дружества;
• На членовете на нашата мрежа от Оправомощени Търговци, с които Вие сте били в контакт;
б) Трети лица – бизнес партньори:
• Бизнес партньори: например, доверени дружества, които може да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят услуги и/или продукти, които сте поискали. Ние изискваме от тези дружества да спазват приложимото законодателство и тази политика и да обръщат специално внимание на поверителността на Вашата лична информация;
• Доставчици на услуги на БулЕлектрик Груп ООД: дружества, които предоставят услуги от името или за сметка на БулЕлектрик Груп ООД, за целите на предоставяне на такива услуги (например БулЕлектрик Груп ООД може да предоставя Ваши Лични данни на външни доставчици на услуги, свързани със счетоводно отчитане);
в) Други трети лица:
• Когато се изисква от закона или е необходимо за защита на законен интерес на БулЕлектрик Груп ООД:
• Да изпълнява закона, искания от държавни органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и предоставяне на информация към държавни органи и т.н.;
• За потвърждаване или налагане на изпълнение на процедурите и договорите на БулЕлектрик Груп ООД ; и
• За защита на правата, собствеността или безопасността на БулЕлектрик Груп ООД и/или неговите клиенти;
• Във връзка с корпоративни транзакции: при прехвърляне на всички или част от дейностите или при вливане, сливане, промяна в контрола, преструктуриране или ликвидация на цялата или част от търговската дейност на БулЕлектрик Груп ООД .
Обръщаме внимание, че третите лица-получатели, посочени в т. б) и в) по-горе – особено доставчиците на стоки и услуги към Вас чрез услугите или приложенията на БулЕлектрик Груп ООД или чрез техни собствени канали – могат отделно да събират Лични данни от Вас. В този случай, тези трети лица са самостоятелно отговорни за администрирането на тези Лични данни и Вашите отношения с тях се уреждат според прилаганите от тях условия за поверителност, с които следва да се запознаете.

Трансфер на данни извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ)

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.
Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

Достъп до Вашите лични данни

Имате право на достъп до Вашите Лични данни, които ние обработваме и ако тези Лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправянето или изтриването им.

Организирали сме възможност за контакт по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни, където ще отговаряме на Вашите въпроси или искания, свързани с настоящата Политика, специалните уведомления за поверителност, Вашите Лични данни (и тяхната Обработка).

Може да отнасяте всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика или упражняването на Вашите права, както са описани в тази Политика, към следните контакти по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни:
БулЕлектрик Груп ООД гр. София, 1612, бул. ”Овча купел” 2

Връзки с други сайтове

Страницата на БулЕлектрик Груп ООД съдържа връзки към други сайтове. БулЕлектрик Груп ООД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието и/или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Право на промяна

Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

Последна промяна: 08.02.2019 г.